Измерване на ниво

Прецизното измерване на нивото при индустриалните процеси е ключово за тяхното надеждно протичане, чрез поддържане на оптималното ниво на суровините. С подходящата апаратура за измерване на нивото се постига икономичност и ограничаване на производствените престои, чрез предотвратяване на разливи, течове и други прекъсвания.

В качеството си на основен компонент от системите за контрол на процесите в множество индустрии, сензорите за измерване на ниво се разделят на два главни типа:

Сензори за сигнализация на достигнато ниво на флуидите / при определен лимит

Този тип сензори за измерване на ниво подават сигнал, когато даден флуид достигне определено предварително зададено ниво в съда, където се съхранява. Най-общо сензорите за сигнализация на ниво служат като аларма против препълване, сигнализирайки това му състояние, или обратно – като маркер за изпразване на съда.

Сензори за постоянно измерване на ниво. Тези нивопоказателни системи са по-усъвършенствани и предоставят постоянно измерване на нивата на флуида на дадена система. Нивопоказателните уреди от този тип могат да измерват нивата в цели интервали, генерирайки аналогов сигнал, в пряка зависимост от нивото в съда, а не само да сигнализират достигането на дадено ниво.

Предлагаме всякакъв тип нивопоказателни системи – нивопоказателни колонки от рефлексен и магнитен тип, ниворегулатори, както и компоненти за тях – нивопоказателни стъкла, поплавъци и др.